กำลังออนไลน์

เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายกสมาคม


ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายเว็บไซต์สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

====================================

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของสมาคมนักบริหารพัสดุฯ

www.cmatthai.com

====================================

 

 

new iconโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เรื่อง การปฏิบัติตาม“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ......”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี

ปะหน้าโครงการ    

โครงการสัมมนา

แผนที่โรงแรมเจริญโฮเต็ลและโรงแรมต่างๆใกล้เคียง

 

new iconพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

Untitled-2

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก แล้วกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน 2. ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด ชำระด้วยตนเอง ณ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศ73อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ชั้น 2  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนในเขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ 10400 . หรือธนาณัติ ส่งจ่ายในนาม                นายเสถียร สุเมธาภิวัฒน์ ปณ. กระทรวงการคลัง 10411

1     อัตราค่าสมัครสมาชิก  

                      2.1 ประเภทสมาชิกสามัญรายปี 220 บาท   

                      2.2 ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ 5,020 บาท   

                      2.3 ประเภทสมาชิกสถาบันรายปี 1,020 บาท  

                     2.4 ประเภทสมาชิกสถาบันตลอดชีพ 25,020 บาท

3. กรณีชำระเงินเป็นธนาณัติ เมื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว

ให้ส่งใบสมัครสมาชิก พร้อมธนาณัติ ถึงสั่งจ่าย   นายเสถียร สุเมธาภิวัฒน์  ปณ. กระทรวงการคลัง 10411

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  73อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ชั้น 2  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ 10400

ใบสมัครสมาชิก 1

ใบสมัครสมาชิก 2

 

 
 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker