คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 7)

1.นายวันจักร วรดิลก นายกสมาคม
2.นายพิมล จิตต์หมั่น อุปนายกคนที่ 1
3.น.พ.สมพงษ์ เพ่งศรี อุปนายกคนที่ 2
4.น.ส.อัปสร อินสว่าง ปฏิคม
5.นางเครือแก้ว เหลืองสวัสดิ์ เหรัญญิก
6.น.ส.สุมาลี ระวิวงศ์ สาราณียกร
7.นางลักษณ์ เขคม นายทะเบียน
8.นายกิติ จันทร์เสนา ประชาสัมพันธ์
9.พล.ต.ต.สันต์ ศรุตานนท์ กรรมการ
10.นางวงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
11.นายสุพจน์ ชุมภูนท์ กรรมการ
12.นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ กรรมการ
13.นายรังษี ณ สงขลา กรรมการ
14.นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ กรรมการ
15.นายธนัตถ์ สุขมาศ กรรมการ
16.น.ส.ลาวัณย์ มฤคทัต เลขานุการ
 
free pokerfree poker