คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 8)

1.นายสำราญ รัศมีโรจน์ นายกสมาคม
2.น.พ.สมพงษ์ เพ่งศรี อุปนายกคนที่ 1
3.นายจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ อุปนายกคนที่ 2
4.น.ส.เรวดี ธรรมารักษ์ ปฏิคม
5.นายสุพจน์ ชุมภูนท์ เหรัญญิก
6.นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ สาราณียกร
7.น.ส.อัปสร อินสว่าง นายทะเบียน
8.นางชลีรัตน์ ภาสมนตรี ประชาสัมพันธ์
9.พล.ต.ต.ธวัชชัย ภัยลี้ กรรมการ
10.นายเชาว์ อรรถมานะ กรรมการ
11.นายรังษี ณ สงขลา กรรมการ
12.นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ กรรมการ
13.น.ส.อรอนงค์ สมิตะสิริ กรรมการ
14.นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก กรรมการ
15.พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ มีเพียร กรรมการ
16.นายธนัตถ์ สุขมาศ กรรมการ
17.นายนิคม วาจนะวินิจ เลขานุการ
 
free pokerfree poker