คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 9)

1.นายสำราญ รัศมีโรจน์ นายกสมาคม
2.นายจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ อุปนายกคนที่ 1
3.นายเชาว์ อรรถมานะ อุปนายกคนที่ 2
4.น.ส.เรวดี ธรรมารักษ์ ปฏิคม
5.นางวงเดือน เกษสุภะ นายทะเบียน
6.นายลภ จุลนวล สาราณียกร
7.นายสุธน กัณวิจิตร์ เหรัญญิก
8.นางชลีรัตน์ ภาสมนตรี กรรมการ
9.พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ มีเพียร กรรมการ
10.น.ส.อรอนงค์ สมิตะสิริ กรรมการ
11.นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก กรรมการ
12.นายประมวล วรปรีชาพันธ์ กรรมการ
13.นางสิริพร เสวิกุล กรรมการ
14.นายสุวัฒน์ ธรรมอำนวยสุข กรรมการ
15.นางอุไรวรรณ น้อยคำยาง กรรมการ
16.น.ส.เพลินจันทร์ สกุลศรีจินดา กรรมการ
17.นายนิคม วาจนะวินิจ เลขานุการ
 
free pokerfree poker