คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 10)

1.นายวรจักร วรดิลก นายกสมาคม
2.นางเสริมสุข ชลวานิช อุปนายกคนที่ 1
3.นางสงวนศรี วรรธนะภูติ อุปนายกคนที่ 2
4.นายลภ จุลนวล ปฏิคม
5.นายธนัตถ์ สุขมาศ นายทะเบียน
6.นางอุไรวรรณ น้อยคำยาง สาราณียกร
7.นางเครือแก้ว เหลืองสวัสดิ์ เหรัญญิก
8.นางวงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
9.นายประมวล วรปรีชาพันธ์ กรรมการ
10.พ.ต.อ.สมศักดิ์ สุขใจ กรรมการ
11.นายชูชาติ ชัยพจน์พานิช กรรมการ
12.น.ส.สุกานดา ชื่นโชติกิตติ กรรมการ
13.นางปริศนา ขุนคงเสถียร กรรมการ
14.น.ส.อรชร แก้วประสพ กรรมการ
15.นางอรค์อร เสสะเวช กรรมการ
16.นางศจี ติ่งปางพงษ์ เลขานุการ
 
free pokerfree poker