คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 12)

1.น.ส.อรอนงค์ สมติตะสิริ นายกสมาคม
2.นายวัลลภ ภักดีสุข อุปนายกคนที่ 1
3.พ.ต.อ.(พิเศษ)ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร อุปนายกคนที่ 2
4.น.ส.เรวดี ธรรมารักษ์ ประชาสัมพันธ์
5.นางอุไรวรรณ น้อยคำยาง ปฏิคม
6.นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ นายทะเบียน
7.นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก สาราณียกร
8.นางชลีรัตน์ ภาสมนตรี กรรมการ
9.นายประมวล วรปรีชาพันธ์ เหรัญญิก
10.น.ส.วรางรัตน์ เกิดพิบูลย์ กรรมการ
11.นายสมบุญ วงศ์ทองดี กรรมการ
12.นางวงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
13.น.ส.อุษา จุลพัฒน์ กรรมการ
14.นายวิชา จันทร์จิราวุฒิกุล กรรมการ
15.น.ส.อรจิรา ศุกระมงคล กรรมการ
16.นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ กรรมการ
17.นายนิคม วาจนะวินิจ เลขานุการ
 
free pokerfree poker