คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 1)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 1)

1.พ.ต.อ.ฉลาด พิศาลสงคราม นายกสมาคม
2.นายวันจักร วรดิลก อุปนายกคนที่ 1
3.น.พ.สมชาข สมบูรณ์เจริญ อุปนายกคนที่ 2
4.นายศร ทองวิจิตร นายทะเบียน
5.นายสงบ เทพหัสดินทร์ กรรมการ
6.นายวัลลภ ภักดีสุข กรรมการ
7.นายศรีใส ชูทัย กรรมการ
8.นายอรุณ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
9.น.ส.ศิริวัฒน์ พึ่งน้อย เหรัญญิก
10.นายทวีศักดิ์ เมฆเจริญ กรรมการ
11.นายสุมน สุรทิณฑ์ เลขานุการ
 
free pokerfree poker