คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 17)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 17)

1.นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ นายกสมาคม
2.นายวัลลภ ภักดีสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3.นายเชิดชัย มีคำ อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4.พลตำรวจตรีสุทิน เขียวรัตน์ กรรมการ
5.นายวันชัย ธงชัย กรรมการ
6.นายเดชา เมฆวิลัย กรรมการ
7.พลตำรวจตรี ประกอบ สิทธิชัย กรรมการ
8.นางสาวปรานอม ผาสุขกาย กรรมการ
9.นางสาวเทวี ภารัตนวงศ์ กรรมการและปฏิคม
10.นางสาวเรวดี ธรรมารักษ์ กรรมการและนายทะเบียน
11.นางนภาพร บุญสร้าง กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
12.นางอุไรวรรณ น้อยคำยาง กรรมการและประชาสัมพันธ์
13.นายอธิวัฒน์ โยอาศรี กรรมการและสราณียกร
14.พันเอกหญิง วีณา นุชเปลี่ยน กรรมการและเหรัญญิก
15.นางสมสุข พุทธวานิช กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16.นายชีวิน อินทรานุกูล กรรมการและเลขานุการ
17.นางสาวนฤมล สุทธิพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
free pokerfree poker