คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 18)

  นายมงคล วิเชียรชิต คณะที่ปรึกษา
  นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ คณะที่ปรึกษา
  นายเชิดชัย มีคำ คณะที่ปรึกษา
1. นายวัลลภ  ภักดีสุข ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาววีนา  เขียวพันธ์ รองประธานอนุกรรมการ
3. พล.ท.ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวจิตรา  เตชะเสน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายยงยุทธ  ชมสุทธา อนุกรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย  ขำเจริญ อนุกรรมการ
7. นางสาวปรานอม  ผาสุขกาย อนุกรรมการ
8. พ.ต.อ.(หญิง)ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง อนุกรรมการ
9. นางนภาพร  บุญสร้าง อนุกรรมการ
10. นายสมศักดิ์  ภู่สกุล อนุกรรมการ
11. นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ อนุกรรมการ
12. นางวัสวิภาอร  มาศศรีรัตน์ อนุกรรมการ
13. นางแพรวพรรณ เกิดพุ่ม อนุกรรมการ
14. นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ อนุกรรมการ
15. นางชุลีธร  พงษ์สุนันท์ อนุกรรมการ
16. นางสาวจิรารัตน์   สุนทรอาคเนย์ อนุกรรมการ
17. นางยุวดี  วัฒนะ อนุกรรมการ
18. นางสุมาลี  กลัดอ่ำ อนุกรรมการ
19. นายวินัย  โภคะสุวรรณ อนุกรรมการ
20. นายไตรรงค์  โสภาผล อนุกรรมการ
21. นางสาสุนี  อนุราชัน อนุกรรมการ
22. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี อนุกรรมการและเลขานุการ
23. นางจิราพร  บูรณัติ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 
free pokerfree poker