คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 2)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 2)

1.นายศุภรัช ดิสวัฒน์ นายกสมาคม
2.น.ต.เสริม หัตถโกศล อุปนายกคนที่ 1
3.นางเสริมสุข ชลวานิช อุปนายกคนที่ 2
4.นายสุมน สุรทิณฑ์ นายทะเบียน
5.น.ส.ศิริวัฒน์ พึ่งน้อย เหรัญญิก
6.นายระวี พงษ์ประภาส ประชาสัมพันธ์
7.ร.ต.อ.สมใจรัก เองตระกูล ปฏิคม
8.พ.ต.อ.สนอง พีรานนท์ กรรมการ
9.นายสำราญ รัศมีโรจน์ กรรมการ
10.นายสมศักดิ์ อินทโกสุม กรรมการ
11.นายสุพจน์ ชุมภูนนท์ เลขานุการ
 
free pokerfree poker