คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 3)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 3)

1.นายวรจักร วรดิลก นายกสมาคม
2.นายบัณฑูร มูลมิ่ง อุปนายกคนที่ 1
3.นายสุมน สุรทิณฑ์ อุปนายกคนที่ 2
4.นางเสริมสุข ชลวานิช นายทะเบียน
5.นางเครือแก้ว เหลืองสวัสดิ เหรัญญิก
6.นายระวี พงษ์ประภาส ประชาสัมพันธ์
7.ร.ต.อ.สมใจรัก เองตระกูล ปฏิคม
8.นายวัลลภ ภักดีสุข กรรมการ
9.นายสำราญ รัศมีโรจน์ กรรมการ
10.นางวงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
11.นายธานี วงศาโรจน์ กรรมการ
12.นายสติ ศรีบุญเรือง กรรมการ
13.นายโชติ สุวิปกิจ กรรมการ
14.นายกำจัด สว่างดี กรรมการ
15.นายศรีอาภรณ์ จินตกานนท์ กรรมการ
16.นายสุรไชย ศรีสมวงศ์ กรรมการ
17.นายนิคม กฤษณรังคุณ เลขานุการ
 
free pokerfree poker