(ว 39) การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่ออาจเกิดขึ้นในอนาคต .

2555-02-06- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 39 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่ออาจเกิดขึ้นในอนาคต .

 
free pokerfree poker