คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 4)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 4)

1.นายวรจักร วรดิลก นายกสมาคม นายกสมาคม
2.นางเครือแก้ว เหลืองสวัสดิ อุปนายกคนที่ 1
3.นายอุทัย ติระนันท์ อุปนายกคนที่ 2
4.นางศรีอาภรณ์ จินตกานนท์ นายทะเบียน
5.น.ส.พีระพันธ์ ทรงสกุล เหรัญญิก
6.น.ส.เรวดี ธรรมารักษ์ ประชาสัมพันธ์
7.นางพัชรินทร์ โพธิกันยา ปฏิคม
8.น.ส.อัปสร อินสว่าง กรรมการ
9.นายสติ ศรีบุญเรือง กรรมการ
10.นายดำรง สุขสมาน กรรมการ
11.นายบัณฑูร มูลมิ่ง กรรมการ
12.พ.ต.ต.สุทิน เขียวรัตน์ กรรมการ
13.นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ กรรมการ
14.นางวงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
15.นายโสภิต ศุภระมงคล กรรมการ
16.นายสุพจน์ ชุมภูนท์ กรรมการ
17.นายนิคม กฤษณรังคุณ เลขานุการ
 
free pokerfree poker