คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 5)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 5)

1.นายอุทัย ตีระนันท์ นายกสมาคม
2.นายสำราญ รัศมีโรจน์ อุปนายกคนที่ 1
3.นางเสริมสุข ชลวานิช อุปนายกคนที่ 2
4.น.ส.อัปสร อินสว่าง ปฏิคม
5.น.ส.เรวดี ธรรมารักษ์ ประชาสัมพันธ์
6.นางพัชรินทร์ โพธิกันยา เหรัญญิก
7.นายประสาน วงศ์สวัสดิ์ สาราณียกร
8.นายเพทาย เนียมบุปผา นายทะเบียน
9.น.ส.อัญชลี อำพร กรรมการ
10.นายสุมน สุรทิณฑ์ กรรมการ
11.นายบุศรินทร์ ปัทมาคม กรรมการ
12.นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ กรรมการ
13.นายบัณฑิต เพียรประสพ กรรมการ
14.นายดำรง สุขสมาน กรรมการ
15.พ.ต.ต.สุทิน เขียวรัตน์ กรรมการ
16.ร.ต.อ.เกียรติพงษ์ มีเพียร กรรมการ
17.นายนิคม วาจนะวินิจ เลขานุการ
 
free pokerfree poker