คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 6)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 6)

1.นายวันจักร วรดิลก นายกสมาคม
2.นายสำราญ รัศมีโรจน์ อุปนายกคนที่ 1
3.นางเสริมสุข ชลวานิช อุปนายกคนที่ 2
4.นายสุมน สุรทิณฑ์ ปฏิคม
5.นางเครือแก้ว เหลืองสวัสดิ์ เหรัญญิก
6.นางสุมาลี ระวิวงศ์ สาราณียกร
7.นายเพทาย เนียมบุปผา นายทะเบียน
8.นายกิติ จันทร์เสนา ประชาสัมพันธ์
9.นายบุศรินทร์ ปัทมาคม กรรมการ
10.พล.ต.ต.สันต์ ศรุตานนท์ กรรมการ
11.นางวงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
12.น.อ.กิตติ ตั้งบุญชู กรรมการ
13.นายนิคม กฤษณรังคุณ กรรมการ
14.นายบัณฑิต เพียรประสพ กรรมการ
15.พ.ต.ท.เกียรติพงษ์ มีเพียร กรรมการ
16.นางลักษณ์ เขคม กรรมการ
17.นายนิคม วาจนะวินิจ เลขานุการ
 
free pokerfree poker