new iconเอกสารการบรรยาย

อ.สมศักดิ์       EGp    สอบราคา

อ.สุธิษา         E-Auction    การทำสัญญา     ตัวอย่างสอบราคา 

                   เฉลย หลักประกันเงินล่วงหน้า+แก้ไขสัญญา 

                   เฉลยโจทย์ฝึกปฏิบัติ รบ. 49 สมาคมฯ

อ.มงคล         การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง     ความรู้พื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.อธิวัฒน์      ----อยู่ระหว่างแก้ไข----

 
free pokerfree poker