หนังสือเวียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 38 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 2815
32 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 34 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในงาน/โครงการ ฟื้นฟู แ 2792
33 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 449 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน ตามมติ 2071
34 หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 429 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกาศใช้ 6673
35 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 1633
36 การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2554 2111
 
หน้า 2 จาก 2
free pokerfree poker