เอกสารการบรรยาย


****เอกสารการบรรยาย เรื่อง  เทคนิคการจัดทำ TOR  การทำสัญญาและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๑ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่****

 

* กรณีศึกษาคดีปกครองด้านการพัสดุ อ.อิทธิพร จิระพัฒนากุล

*การบริหารสัญญา และการบริหารสัญญา อ.กฤษฎา บุณยสมิต

*ปปช มาตรา 103/7 และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องในระบบ e-GP อ.สมศักดิ์ ภู่สกุล

*การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(SPECIFICATIONS)และขอบเขตของงาน(TOR) อ.ณัชนนท์ ศิริพงษ์สุรภา

 

เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3/55 วันที่ 7 กรกฏาคม 2555

เรื่อง " หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการฉบับปรับปรุงใหม่"
(คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค)

ดาวน์โหลด

 

เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 เรื่อง “สาระพันปัญหาการพัสดุ และระบบ e-GP ระยะที่ 2ณ โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เรื่อง “การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ"  ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จ.นนทบุรี

 

สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2554 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 เรื่อง  “"การพัฒนานักบริหารพัสดุสู่มืออาชีพ" ” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์

 


หน้า 4 จาก 4
free pokerfree poker