เอกสารการบรรยาย


เอกสารการประกอบการบรรยาย ครั้งที่ 3/2556   

เรื่อง หลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ  15-16 ก.ค. 56

 อ. มงคล และ อ.สุธิษา       2          4 

 อ.กฤษฎา    อ.สมศักดิ์      อ.สามารถ

 

เอกสารการบรรยาย สัมมนา เรื่อง ทิศทางพัสดุภาครัฐปี 2556

กระบวนการด้านการพัสดุที่ควรรู้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม(อ.มงคล แสงหิรัญ)

กระบวนการด้สนการพัสดุที่ควรรู้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2549(คุณสุธิษา จารุเมธาวิทย์ และ นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา)

เจาะลึก E-GP ระยะที่ 2 และการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องในระบบ GFMIS(นายสมศักดิ์ ภู่สกุล)

การบริหารสัญญา พร้อมกรณีศึกษาที่น่าสนใจ(นายกฤษฎา บุณยสมิต)

 

 

                         โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  "ยา" การจัดหาไม่ยากอย่างที่คิด
                      ณโรงแรมรอยัลริเวอร์  ถนนจรัญสนิทวงศ์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

                                       วันเสาร์ที่  9  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

เอกสารการบรรยาย

การจัดซื้อยาและครุภัณฑ์ฯ

สภาพอุตฯ ยา อ.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี

การซื้อยาและเวชภัณฑ์ของส่วนราชการตามระเบียบพัสดุ

 

 
img17 บทความพัฒนาราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รัปชั่น
โดย นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ
 


หน้า 3 จาก 4
free pokerfree poker