คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 19)
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
คณะกรรมการสมาคม - คณะกรรมการบริหาร
1.นายมงคล แสงหิรัญ นายกสมาคม
2.นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3.นายอำนวย ศรีพูนสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4.นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ กรรมการ
5.นางสาววีนา เขียวพันธ์ กรรมการ
6.พลตรี มณฑล ปราการสมุทร กรรมการ
7.นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ กรรมการ
8.นายเสถียร สุเมธาภิวัฒน์ กรรมการ
9.นางแพรวพรรณ์ เกิดพุ่ม กรรมการและนายทะเบียน
10.นางนัยนา พัฒนมณี กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
11.นางสาวอังคณา ผาติบัณฑิต กรรมการและปฏิคม
12.นางบุญรัตน์ กองทอง กรรมการและประชาสัมพันธ์
13.นายสมศักดิ์ ภู่สกุล กรรมการและสาราณียกร
14.นางสาวพัชมน เจริญสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
15.นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16.นายยงยุทธ ชมสุทธา กรรมการและเลขานุการ
17.นายสมชาติ บุญญานุวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
บทความ อื่นๆ ...


หน้า 2 จาก 20
free pokerfree poker