คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 1)

คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 1)

1.พ.ต.อ.ฉลาด พิศาลสงคราม นายกสมาคม
2.นายวันจักร วรดิลก อุปนายกคนที่ 1
3.น.พ.สมชาข สมบูรณ์เจริญ อุปนายกคนที่ 2
4.นายศร ทองวิจิตร นายทะเบียน
5.นายสงบ เทพหัสดินทร์ กรรมการ
6.นายวัลลภ ภักดีสุข กรรมการ
7.นายศรีใส ชูทัย กรรมการ
8.นายอรุณ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
9.น.ส.ศิริวัฒน์ พึ่งน้อย เหรัญญิก
10.นายทวีศักดิ์ เมฆเจริญ กรรมการ
11.นายสุมน สุรทิณฑ์ เลขานุการ
 


หน้า 20 จาก 20
free pokerfree poker