คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 18)
1.นายมงคล วิเชียรชิต นายกสมาคม
2.นายเชิดชัย มีคำ อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3.นายวัลลภ ภักดีสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4.นายมงคล แสงหิรัญ กรรมการ
5.พลตำรวจตรี ประกอบ สิทธิชัย กรรมการ
6.นางนัยนา พัฒนมณี กรรมการ
7.นางสาวปรานอม ผาสุขกาย กรรมการ
8.พันเอก มณฑล ปราการสมุทร กรรมการ
9.นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ กรรมการและนายทะเบียน
10.นางพรทิพา แก้วชนะ กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
11.นางนภาพร บุญสร้าง กรรมการและปฏิคม
12.นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ กรรมการและประชาสัมพันธ์
13.นายพรมงคล ชิดชอบ กรรมการและสาราณียกร
14.นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช กรรมการและเหรัญญิก
15.นางสาววืนา เขียวพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16.นายยงยุทธ ชมสุทธา กรรมการและเลขานุการ
17.นางสาวนฤมล สุทธิพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
บทความ อื่นๆ ...


หน้า 3 จาก 20
free pokerfree poker