คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 16)
1.นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ นายกสมาคม
2.นายยงยุทธ ชมสุทธา อุปนายกคนที่ 1
3.นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ อุปนายกคนที่ 2
4.นางอุบลรัตน์ วิริยะพานิช นายทะเบียน
5.นายลภ จุลนวล ผู้ช่วยนายทะเบียน
6.พันเอก (พิเศษ) หญิง วีณา นุชเปลี่ยน เหรัญญิก
7.นางสมสุข พุทธิวนิช ผู้ช่วยเหรัญญิก
8.นางพรพรรณ โพโต ปฏิคม
9.นางอุไรวรรณ น้อยคำยาง ประชาสัมพันธ์
10.นายอดุลย์ แก้วประพาฬ สาราณียกร
11.นายชีวิน อินทรานุกูล เลขานุการ
12.นายมงคล แสงหิรัญ กรรมการ
13.นางสาวจิตรา เตชะเสน กรรมการ
14.นางแพรวพรรณ เกิดพุ่ม กรรมการ
15.พลตำรวจตรีสุทิน เขียวรัตน์ กรรมการ
16.นายวันชัย ธงชัย กรรมการ
17.นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช กรรมการ
 


หน้า 5 จาก 20
free pokerfree poker