คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 13)
1.นางอรค์อร เสสะเวช นายกสมาคม
2.นายประมวล วรปรีชาพันธ์ อุปนายกคนที่ 1
3.น.ส.อรจิรา ศุกระมงคล อุปนายกคนที่ 2
4.นางธิดา ลาภานันตรัตน์ ประชาสัมพันธ์
5.นางอุไรวรรณ น้อยคำยาง ปฏิคม
6.นายลภ จุลนวล นายทะเบียน
7.น.ส.วรางค์รัตน์ เกิดพิบูลย์ เหรัญญิก
8.นายมงคล แสงหิรัญ สาราณียกร
9.พ.อ.(พิเศษ) ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์ กรรมการ
10.พ.ต.อ.สุทิน เขียวรัตน์ กรรมการ
11.นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ กรรมการ
12.นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ กรรมการ
13.น.ส.วงเดือน เกษสุภะ กรรมการ
14.น.ส.วันเพ็ญ หาญญานันท์ กรรมการ
15.นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ กรรมการ
16.น.ส.เยาวลักษณ์ เลิศสิริอัมพร กรรมการ
17.นายวิจารณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ เลขานุการ
 


หน้า 8 จาก 20
free pokerfree poker