คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 11)
1.นายสำราญ รัศมีโรจน์ นายกสมาคม
2.นายสุภัท ห้อยยี่ภู่ อุปนายกคนที่ 1
3.นางอรค์อร เสสะเวช อุปนายกคนที่ 2
4.น.ส.เรวดี ธรรมารักษ์ ประชาสัมพันธ์
5.นายธนัตถ์ สุขมาศ ปฏิคม
6.นางชลีรัตน์ ภาสมนตรี เหรัญญิก
7.นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ นายทะเบียน
8.พ.ต.อ.(พิเศษ)ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร กรรมการ
9.นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก กรรมการ
10.นายวัลลภ ภักดีสุข กรรมการ
11.นางศจี ติ่งปางพงษ์ กรรมการ
12.นายสมบุญ วงษ์ทองดี กรรมการ
13.นางวันเพ็ญ แกล้วทนงค์ กรรมการ
14.นายสมศักดิ์ มาลีวงศ์ กรรมการ
15.นายวิชา จันทร์จิราวุฒิกุล กรรมการ
16.น.ส.อุษา จุลพัฒน์ กรรมการ
17.นายนิคม วาจนะวินิจ เลขานุการ
 


หน้า 10 จาก 20
free pokerfree poker