กำลังออนไลน์

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

นายกสมาคม

Untitled-1 copy

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก แล้วกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน 2. ชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด ชำระด้วยตนเอง ณ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศ73อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ชั้น 2  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนในเขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ 10400 . หรือธนาณัติ ส่งจ่ายในนาม                นายเสถียร สุเมธาภิวัฒน์ ปณ. กระทรวงการคลัง 10411

1     อัตราค่าสมัครสมาชิก  

                      2.1 ประเภทสมาชิกสามัญรายปี 220 บาท   

                      2.2 ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ 5,020 บาท   

                      2.3 ประเภทสมาชิกสถาบันรายปี 1,020 บาท  

                     2.4 ประเภทสมาชิกสถาบันตลอดชีพ 25,020 บาท

3. กรณีชำระเงินเป็นธนาณัติ เมื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกครบถ้วนแล้ว

ให้ส่งใบสมัครสมาชิก พร้อมธนาณัติ ถึงสั่งจ่าย   นายเสถียร สุเมธาภิวัฒน์  ปณ. กระทรวงการคลัง 10411

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  73อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ชั้น 2  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพ ฯ 10400

ใบสมัครสมาชิก 1

ใบสมัครสมาชิก 2

 

 
 

กรมบัญชีกลาง

มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ

นายวัลลภ  ภักดีสุข (นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย)

 

88888888555555555555

66666666666666667777777

 


หน้า 2 จาก 2
free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template