ประวัติสมาคม

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2520 เลขรับอนุญาต ต.76/2520 โดยการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้ปฏิบัติงาน ในสายการบริหารพัสดุ จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีสมาชิกมาจาก องค์กรต่างๆ ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแสวงหา ส่งเสริมจรรโลงการบริหารพัสดุให้ทันสมัย ถูกต้องตามหลักนิยม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสัมฤทธิผล มีความประหยัด คุ้มค่า และได้สร้างสรรนักบริหารพัสดุมืออาชีพด้วยความเสียสละ และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 73  อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางกระบือ กรุงเทพฯ 10301
เว็บไซต์ cmatthai.net
โทรศัพท์ 0 2618 2159  0 2618 7490
โทรสาร 0 2618 2159
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template