วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงการประกอบวิชาชีพการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ทันสมัย
  2. เพื่อ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในอันที่จะแสวงหาโดยใช้หลักการ และวิธีการที่ถูกต้องตามวิธีการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการทำงาน
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับ การบริหารพัสดุกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น ในอันที่จะสนับสนุนการบริหารพัสดุด้วยวิธีการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสมาคม
  4. เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อกับส่วนราชการ สถาบัน องค์การ สมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคม ทั้งในและนอกประเทศ
  5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก
  6. เพื่อดำเนินการอื่นใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุความสำเร็จตามประสงค์
  7. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเชิญประชุมใหญ่ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:53 น.

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19    

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมจากห้องน้ำทิพย์ กรมชลประทาน ไปจัดที่ ห้องบุษบงกช เอ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSC00020DSC00021DSC00022DSC00080

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:07 น. )
 
รูปถวายพระพร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 09:02 น.

 

51879d8b4  

คำกล่าวอาเศียรวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2556

                                                เวียนบรรจบ ครบห้า ธันวามาศ                      กราบพระบาท บทบงส์ พระทรงศรี

                                 เทิดพระองค์ ทรงศักดิ์ วงศ์จักรี                                     พระภูมี เหนือเกล้า ของชาวไทย

                                 นบศิระ แทบพระบาท ปิตุเรศ                                       มงกุฎเกศ เหนือราชา ผู้ยิ่งใหญ่

                                 ขจัดทุกข์ ยากเข็น ลำเค็ญใจ                                       ภูวไนย เมตตา ทรงปรานี

                                 ทั้งน้ำล้น ฝนแล้ง ทั่วแหล่งเหล้า                                    ยื่นหัตถา ป้องภัย ไปทุกที่

                                 ทรงฟื้นฟู พรุผา ผืนธาตรี                                          พระผู้มี พระคุณล้ำ เหลือรำพัน

                                 เฉลิมชนม์ พรรษา ธันวามาศ                                      ภูวนารถ ทรงสุข เกษมสันต์

                              กราบพระบาท ถวายพร พระทรงธรรม์                           พระจอมขวัญ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ประพันธ์โดย พ.อ.(พ.)เกษม ปูรณานนท์     4 ตุลาคม 2556

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:56 น. )
 


free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template