ข้อบังคับ

เลขอนุญาตที่ ต. ๗๖/๒๕๒๐ เลขคำขอที่ ๗๖/๒๕๒๐

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๖

ข้อบังคับ

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

หมวด ๑

ข้อบังคับทั่วไป

ข้อ ๑ ชื่อของสมาคม สมาคมนี้ชื่อ "สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย" ใช้อักษรย่อว่า "สพท." มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Commodity Management Association of Thailand" ใช้อักษรย่อว่า "CMAT" ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าสมาคม

 

ข้อ ๒ เครื่องหมายของสมาคม สมาคมนี้มีเครื่องหมายเป็นรูปวงจรการบริหารพัสดุ ประกอบด้วย วงกลมเล็กทึบ ๖ วง สีทอง ตรงกลางมีอักษรย่อว่า สพท.สีทอง ทับอยู่บนวงกลมใหญ่ทึบพื้นสีน้ำเงินเข้ม ขอบรอบนอกสีแดงส่วนบนภายใต้ขอบรอบนอก มีชื่อสมาคมเป็นภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษอยู่ส่วนล่างสีแดงบนพื้นขาว

(ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

 

ข้อ ๓ สำนักงาน สำนักงานของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เลขที่ ๗๓ อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้น ๒ ห้องที่ ๑-๒ จากบันไดปีกซ้ายของอาคาร ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

(ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

หมวด ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้

๔.๑ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และปรับปรุงการประกอบวิชาชีพการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ทันสมัย

๔.๒ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในอันที่จะแสวงหาโดยใช้หลักการ และวิธีการที่ถูกต้องตามวิธีการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดในการทำงาน

(ข้อ ๔.๑, ๔.๒ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๔.๓ เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ บริหารพัสดุ จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบัน องค์การ หรือบุคคลทั่วไป ในอันที่จะสนับสนุนการบริหารพัสดุด้วยวิธีการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับของสมาคม

๔.๔ ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารงานพัสดุและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัท ห้าง ร้าน ภาคเอกชนและบุคคลต่าง ๆ

๔.๕ เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อกับส่วนราชการ สถาบัน องค์การสมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคม ทั้งใน และนอกประเทศ

๔.๖ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก

๔.๗ เพื่อดำเนินการอื่นใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุความสำเร็จ ตามประสงค์

๔.๘ สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

(ข้อ ๔.๓ – ๔.๘ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

หมวด ๓

สมาชิกภาพ

ข้อ ๕ ประเภทสมาชิก สมาชิกแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือสมาชิกสามัญ สมาชิกสถาบัน และสมาชิกกิตติมศักดิ์

๕.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่

(ก) ผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านการบริหารพัสดุ จากสถาบันฝึกอบรม และปรับปรุงการบริหารสำนักงบประมาณ จากสมาคมนี้ หรือจากสถาบันอื่น ๆ

(ข) วิทยากร หรืออาจารย์ผู้บรรยายหลักสูตรการบริหารพัสดุ จากสถาบันฝึกอบรมและปรับปรุงการบริหารสำนักงบประมาณ จากสมาคมนี้ หรือจากสถาบันอื่น

(ค) วิทยากรผู้บรรยายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้น

(ง) ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการบริหารพัสดุ

(จ) ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของสมาคม และการบริหารพัสดุ

(ข้อ ๕.๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

 

๕.๒ สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบัน องค์การ สมาคม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท ห้าง หุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล

(ข้อ ๕.๒ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

๕.๓ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคม พิจารณาเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรที่จะได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิก โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

(ข้อ ๕.๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

ข้อ ๖ การสมัครและรับเข้าเป็นสมาชิก

๖.๑ ให้ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ยื่นใบสมัครตามแบบที่ทางสมาคมกำหนดพร้อม ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิกภาพของผู้สมัครบริบูรณ์ทันที  ให้นายทะเบียน นำรายชื่อสมาชิกใหม่ตามความวรรคแรกเสนอคณะ กรรมการบริหารรับทราบ

๖.๒ ให้นายทะเบียนแจ้งสมาชิกตามข้อ ๖.๑ ทราบและประกาศชื่อไว้ ณ สำนักงานของสมาคม ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือแจ้งให้สมาชิกทราบทางสิ่งพิมพ์ของสมาคม

(ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

ข้อ ๗ ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

๗.๑ ค่าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ๒๐.๐๐ บาท

๗.๒ ค่าบำรุงสมาชิกสามัญปีละ ๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าบำรุงสมาชิกสามัญตลอดชีพ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๓ ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันปีละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าบำรุงสมาชิกสถาบันตลอดชีพ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๖)

ข้อ ๘ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

๘.๑ สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมที่สมาคมกำหนดขึ้นได้

๘.๒ สมาชิกมีสิทธิได้รับการบริการตามที่สมาคมกำหนดขึ้น

(ข้อ ๘.๑-๘.๒ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๘.๓ สมาชิกสามัญและสถาบันเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสถาบันมีสิทธิลงคะแนนได้ ๑ เสียง

(ข้อ ๘.๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

๘.๔ สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

๘.๕ สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมต่อกรรมการบริหาร

๘.๖ สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ ร่วมการสัมมนา ร่วมทำกิจกรรมที่ทางสมาคมจัดขึ้น

๘.๗ สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม

๘.๘ สมาชิกมีหน้าที่ส่งเสริมและร่วมมือในกิจกรรมของสมาคม

(ข้อ ๘.๔-๘.๘ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๘.๙ สมาชิกมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพต่างๆ สถานที่อยู่ และสถานที่ติดต่อให้นาย ทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแก้ไขทะเบียน ภายใน ๑ เดือน

(ข้อ ๘.๙ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

ข้อ ๙ การพ้นจากสมาชิกภาพ สมาชิกจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพ ต่อเมื่อ

๙.๑ ตาย

๙.๒ ลาออก

๙.๓ ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๙.๔ มีความประพฤติเสียหาย อันนำความเสื่อมเสียมาสู่ส่วนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๙.๕ ไม่ชำระค่าบำรุงติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี เว้นแต่สมาชิกจะได้แจ้งความจำเป็นให้สมาคมทราบเป็นหนังสือ

ผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพยังต้องรับผิดชอบในค่าบำรุงและหนี้สินต่าง ๆ ที่ยังค้างชำระต่อสมาคม และอาจจะกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเสียก่อนและต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว

(ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)


หมวด ๔

การบริหารสมาคม

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหาร

๑๐.๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวนรวม ๑๗ คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่จาก สมาชิกสามัญทุก ๒ ปี เป็นจำนวน ๙ คน แล้วให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง ๙ คนพิจารณา

คัดเลือก กันเองเป็นนายกสมาคม ๑ คนและอุปนายกสมาคมคนที่ ๑ และ ๒ ตามลำดับก่อน ส่วนที่เหลืออีก ๘ คน ให้นายกสมาคมพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญให้ครบจำนวน โดยเร็ว

(ข้อ ๑๐.๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

๑๐.๒ คณะกรรมการบริหารสมาคม ๑๗ คน ประกอบด้วยนายกสมาคม อุปนายกสมาคมคนที่ ๑  อุปนายกสมาคมคนที่ ๒ นายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก  ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ สาราณียกร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ

๑๐.๓ ให้นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่สมาคมฯ

๑๐.๔ ให้อุปนายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมฯ ในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบัติการอื่นตามที่นายกสมาคมมอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ การทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกสมาคม ตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน

๑๐.๕ หากประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอื่นที่มีอาวุโสรองลงมาปฏิบัติหน้าที่แทน

๑๐.๖ ให้นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกของสมาคมฯ ประสานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงของสมาคม หรือเงินค่าดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมจากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และจัดทำบัญชีพัสดุของสมาคมทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยนายทะเบียน เป็นผู้ช่วยและทำหน้าที่ตามที่นายทะเบียนมอบหมาย

๑๐.๗ ให้เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมฯ เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคม ตามหลักบัญชีสากล การจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ ไว้เพื่อตรวจสอบและเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นผู้ช่วยและทำหน้าที่ตามที่เหรัญญิกมอบหมาย

๑๐.๘ ให้ปฏิคม มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ประชุม และเป็นพิธีกร ในงานต่าง ๆ ของสมาคม เว้นแต่มีพิธีกรเฉพาะในการประชุมหรือกิจกรรมนั้น ๆ

๑๐.๙ ให้ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคม แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยวิธีการที่เหมาะสม

๑๐.๑๐ ให้สาราณียกร มีหน้าที่ตรวจสอบและจัดทำสิ่งพิมพ์ความรู้เกี่ยวกับพัสดุและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม และศีลธรรมอันดี เพื่อเผยแพร่กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป

๑๐.๑๑ ให้เลขานุการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการต่าง ๆ ทั้งหมด การจัดเตรียมสถานที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติตามคำสั่งนายกสมาคม เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคมเว้นแต่มีเลขานุการในการประชุมต่างหากในครั้งนั้น ๆ การจัดทำรายงานการประชุม งานอื่น ๆ ซึ่งมิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกรรมการอื่นไว้ งานอื่น ๆ ที่นายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ช่วยและทำหน้าที่ตามที่เลขานุการมอบหมาย

(ข้อ ๑๐.๒ – ๑๐.๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

ข้อ ๑๑ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

๑๑.๑ กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคม

๑๑.๒ บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์

๑๑.๓ ออกระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมโดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ

๑๑.๔ แต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ เพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจการของสมาคม และให้มีอำนาจถอดถอนได้ตามที่เห็นสมควร

๑๑.๕ ให้พิจารณาเรียนเชิญบุคคลเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ตามที่เห็นสมควร

๑๑.๖ มีอำนาจจ้างและเลิกจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสมาคมตามแต่จะเห็นสมควร

๑๑.๗ รับทราบการเข้าเป็นสมาชิก หรือการสิ้นสุดแห่งสมาชิกภาพตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

๑๑.๘ กำหนดตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับได้

๑๑.๙ ตีความตามข้อบังคับ

(ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

ข้อ ๑๒ การดำเนินงาน

๑๒.๑ ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของสมาคม

๑๒.๒ หากกรรมการบริหารผู้ใดขาดการประชุม ๓ ครั้งต่อเนื่องกันโดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ ให้ถือว่าขาดจากหน้าที่

๑๒.๓ อายุของคณะกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งอยู่ได้สมัยละ ๒ ปี และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสมัยต่อไปต่อเนื่องกันได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ สมัยติดต่อกัน

ข้อ ๑๓ การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ในกรณีต่อไปนี้

๑๓.๑ ครบวาระ

๑๓.๒ ลาออก

๑๓.๓ การพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ ๙

๑๓.๔ ขาดการประชุมตามข้อ ๑๒.๒

๑๓.๕ พ้นจากตำแหน่งเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะโดยมติของที่ประชุมใหญ่ออกเสียง มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สมาชิกที่มาประชุมออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ จากสมาชิกสามัญขึ้นแทนทันที ตามข้อ ๑๐.๑ โดยให้ดำรงตำแหน่ง จนครบวาระ

๑๓.๖ ในกรณีที่นายกสมาคมลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามให้อุปนายกสมาคม คนที่ ๑ เข้าดำรงตำแหน่งแทน

(ข้อ ๑๓.๑ – ๑๓.๖ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๑๓.๗ เมื่อกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง เป็นรายบุคคลโดยมิใช่การพ้น ตำแหน่งตามข้อ ๑๓.๕ ให้นายกสมาคมแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งลำดับรองลง ไปเข้าดำรงตำแหน่งแทนและเช่นเดียวกันเมื่อกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจาก ตำแหน่งเป็นรายบุคคลให้นายกสมาคมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว แต่ผู้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของบุคคลที่ตนแทนเท่านั้น

๑๓.๘ ในกรณีที่กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ ๑๐.๑ ลาออกถึงจำนวน ๙ คนให้คณะ กรรมการบริหารทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง ในระหว่างนั้น ให้คณะกรรมการบริหารที่ขอ ลาออกรักษาการไปพลางก่อน และรีบจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมตาม ข้อ ๑๐.๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลาออก

๑๓.๙ ในกรณีที่กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าจะมี กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มารับหน้าที่แทน ซึ่งต้องมอบหมายงาน ให้แก่กันให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับทราบ

ระหว่างเวลาก่อนนายทะเบียนรับจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ให้ คณะกรรมการบริหารชุดเดิมรักษาการไปพลางก่อน เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วรีบ มอบหมายงานให้คณะกรรมการชุดใหม่รับบริหารงานสืบแทนต่อไปโดยไม่ชักช้า เฉพาะ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามวาระเป็นเวลา ๒ ปี ของคณะกรรมการชุดใหม่ให้นับ ย้อนหลังกลับนับแต่วันเลือกตั้งมิใช่เริ่มนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน

(ข้อ ๑๓.๗-๑๓.๙ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

หมวด ๕

การประชุม

ข้อ ๑๔ องค์ประชุม องค์ประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๕ การประชุมใหญ่ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีปฏิทินแล้วภายใน ๙๐ วัน เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานของสมาคม ดังต่อไปนี้

๑๕.๑ กรรมการบริหารแถลงผลงานและแสดงทรัพย์สินของสมาคม

๑๕.๒ เหรัญญิกเสนองบดุล

๑๕.๓ เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อถึงกำหนดตามวาระ ที่กล่าวไว้ในข้อ ๑๒.๓

๑๕.๔ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(ข้อ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

ข้อ ๑๖ องค์ประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่สามัญ จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๕๑ คน จึงจะครบองค์ประชุม มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ ๑๗ การนัดประชุม การนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้ทำเป็นหนังสือส่งตรงไปยังสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนถึงวันประชุม

ถ้าการประชุมครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุม ให้เลขานุการนัดประชุมใหม่เป็นครั้งที่สอง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบภายใน ๑๐ วัน นับจากการนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งที่สองนี้ ไม่ว่าสมาชิกจะมาจำนวนเท่าใดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้

ข้อ ๑๘ การเลือกตั้งกรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหาร ให้สมาชิกที่ประชุมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งไม่เกิน ๓ คน และให้ประกาศผลของการเลือกตั้ง หลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อตัดสินผู้ได้รับเลือกตั้ง การเลือกตั้งดังกล่าว ให้เสนอชื่อผู้รับเลือกตั้งไว้ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เพื่อไว้เป็นกรรมการบริหารสำรอง ในกรณีที่กรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่ง

(ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

ข้อ ๑๙ การประชุมวิสามัญ การประชุมวิสามัญจะครบองค์ประชุมต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๑ คน และจะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๙.๑ คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามัญ  การนัดสมาชิกประชุมวิสามัญนี้ ให้ดำเนินการตามวิธีการเรียกประชุมใหญ่ ที่ได้ระบุไว้แล้ว

๑๙.๒ เมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๑ คน เข้าชื่อกันร้องขอและแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุม ให้คณะกรรมการนัดประชุม ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าว

การประชุมนี้สมาชิกผู้เข้าชื่อร้องขอต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของผู้เข้าชื่อทั้งหมด มิฉะนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการประชุม

การประชุมให้มีการปรึกษาหารือและมีมติได้เฉพาะเรื่องที่แจ้งวัตถุประสงค์เท่านั้น

หมวด ๖

การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ ๒๐ รายได้สมาคม สมาคมมีรายได้เพื่อดำเนินการและกิจการดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

๒๐.๒ เงิน หรือทรัพย์สินช่วยเหลือและบริจาค

๒๐.๓ รายได้อื่น ๆ

(ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

ข้อ ๒๑ การเงินของสมาคม

๒๑.๑ การเงินและทรัพย์สินของสมาคมทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุกประเภทของสมาคมต้องนำไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ ในบัญชีของสมาคมโดยคณะกรรมการบริหารเห็นชอบแล้ว เว้นแต่เงินบริจาค ที่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นระเบียบการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ของสมาคม ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดขึ้น ตามความจำเป็น หากยังมิได้กำหนด ให้อาศัยหลักระเบียบของทางราชการปฏิบัติไปโดยอนุโลมก่อน แล้วรีบกำหนดระเบียบในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นโดยเร็ว หรือคณะกรรมการบริหาร ลงมติเห็นชอบเป็นรายเรื่องไปก่อนได้

การซื้อพันธบัตรของรัฐบาลจะกระทำได้โดยมติของคณะกรรมการบริหาร

(ข้อ ๒๑.๑ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

๒๑.๒ อำนาจในการสั่งจ่ายเงิน

(๑) ให้นายกสมาคมมีอำนาจอนุมัติก่อหนี้ผูกพันจ่ายเงินในกิจการของสมาคมตามวัตถุ ประสงค์ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้นให้ขอ ความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร

(๒) เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดไว้ในความรับผิดชอบไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้า หมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนให้ทดรองจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แล้วนำเสนอขออนุมัติต่อนายกสมาคม

(๓) การจ่ายเงินโดยปกติให้ใช้ตั๋วเงิน หรือเช็คของสมาคม ต้องมีลายมือชื่อนายกสมาคม หรืออุปนายกสมาคม และเหรัญญิกพร้อมทั้งประทับตราของสมาคมด้วยทุกครั้งจึง จะถือว่าใช้ได้ เว้นแต่การจ่ายเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 (ข้อ ๒๑.๒ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

ข้อ ๒๒ การบัญชี งบดุล และทรัพย์สินของสมาคม

๒๒.๑ วันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคมให้เป็นไปตามปีปฏิทิน

๒๒.๒ การทำงบดุล ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำงบดุล และงบรายได้ และค่าใช้จ่ายตามหลักบัญชีสากล ดังที่เป็นอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชี เพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง

และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทุกครั้งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคมร่วมกับเหรัญญิก

๒๒.๓ ให้นายทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบสำรวจจัดทำบัญชีพัสดุของสมาคม เพื่อเสนอนายกสมาคมก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการบริหารพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

๒๒.๔ หลักฐานการเงินจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

หมวด ๗

การแก้ไขข้อบังคับ

ข้อ ๒๓ การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ ทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ และต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ ต้องประกาศและแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

(ข้อ ๒๒,๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ ตามทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)

 

หมวด ๘

การเลิกสมาคม

ข้อ ๒๔ เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ให้เลิกกิจการของสมาคม เป็นอันเลิกสมาคมได้

ในกรณีที่สมาคมจะต้องล้มเลิกไปด้วยกรณีใดก็ตาม ทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดหลังจากได้ชำระบัญชีแล้วให้โอนแก่องค์การสาธารณกุศลหนึ่ง สาธารณกุศลใด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาเห็นสมควร

(ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ จ.๑๔๗๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)

หมวด ๙

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๕ หากมีการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มจำนวนกรรมการบริหารสมาคม ให้นายกสมาคมพิจารณาแ

free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template