คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารสมาคม (สมัยที่ 20)
คณะกรรมการสมาคม - คณะกรรมการบริหาร
1.นายวัลลภ  ภักดีสุข นายกสมาคม
2.นางนภาพร  บุญสร้าง อุปนายกสมาคมคนที่ 1
3.นายอำนวย ศรีพูนสุข อุปนายกสมาคมคนที่ 2
4.นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ กรรมการ
5.นายสำเริง  แสงภู่วงศ์ กรรมการ
6.นางสุรีรัตน์  อนันต์โรจน์วงศ์ กรรมการ
7.นางสาวยุบล  ปกป้อง กรรมการ
8.ร้อยเอกหญิง แก้วกาญจน์  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ
9.นางอารีย์  จิรชวาลวิสุทธิ์ กรรมการและนายทะเบียน
10.นายสมชาติ  บุญญานุวัตร กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
11.นายอธิวัฒน์  โยอาศรี กรรมการและปฏิคม
12.นางบุญรัตน์ กองทอง กรรมการและประชาสัมพันธ์
13.นายสมศักดิ์ ภู่สกุล กรรมการและสาราณียกร
14.นางสาวพัชมน เจริญสวัสดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
15.นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16.นางสาวเทวี  ภารัตนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
17.นางสาวอังคณา  ผาติบัณฑิต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
บทความ อื่นๆ ...


หน้า 1 จาก 20
free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template