คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 20)
1. นายวัลลภ  ภักดีสุข ประธานอนุกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย  ขำเจริญ รองประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ
3. นายยงยุทธ  ชมสุทธา รองประธานอนุกรรมการด้านปฏิบัติการ
4. นางสุธิษา  จารุเมธาวิทย์ อนุกรรมการ
5. นายเสถียร  สุเมธาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
6. นางสาววีนา  เขียวพันธ์ อนุกรรมการ
7. นางประภา  แต้มแก้ว อนุกรรมการ
8. พลตรี มณฑล  ปราการสมุทร อนุกรรมการ
9. นางสาวณัฐกาญจน์  ขำพ่วง อนุกรรมการ
10. นายยุทธนา  สาโยชนกร อนุกรรมการ
11. นายสุวิทย์  ภามาตย์ อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)
12. นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)
13. นายไตรรงค์  โสภาผล อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)
14. นางสาสุณี  อนุราชัน อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)
15. นางสาวขนิษศรี  ดวงท้าวเศรษฐ อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)
16. นางสาวพิมพร  ธาราทรัพย์ศิริ อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)
17. นายอธิวัฒน์ โยอาศรี อนุกรรมการและเลขานุการ

   

 18.  นางเนาวรัตน์ สุวรรณโณ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 19)
1. นายวัลลภ  ภักดีสุข ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาววีนา  เขียวพันธ์ รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวจิตรา  เตชะเสน อนุกรรมการ
4. นางนภาพร บุญสร้าง อนุกรรมการ
5. นายยุทธนา  สาโยชนกร อนุกรรมการ
6. นางสาวปรานอม  ผาสุขกาย อนุกรรมการ
7. นางพรพรรณ บุณยเกียรติ อนุกรรมการ
8. นางสาวเทวี ภารัตนวงศ์ อนุกรรมการ
9. นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ อนุกรรมการ
10. นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์ อนุกรรมการ
11. นายไตรรงค์ โสภาผล อนุกรรมการ
12. นางสาสุณี อนุราชัน อนุกรรมการ
13. นางเสาวลักษณ์ ฉวีสุข อนุกรรมการ
14. นายสุวิทย์ ภามาตย์ อนุกรรมการ
15. นางสาวพิมพร ธาราทรัพย์ศิริ อนุกรรมการ
16. นายอธิวัฒน์ โยอาศรี อนุกรรมการและเลขานุการ
17. นางเนาวรัตน์ สุวรรณโณ อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 18)
  นายมงคล วิเชียรชิต คณะที่ปรึกษา
  นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ คณะที่ปรึกษา
1. นายเชิดชัย มีคำ ประธานอนุกรรมการ
2. นายวัลลภ ภักดีสุข รองประธานอนุกรรมการ
3. นายมงคล แสงหิรัญ อนุกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ อนุกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช อนุกรรมการ
6. นายยงยุทธ ชมสุทธา อนุกรรมการ
7. พลโท ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์ อนุกรรมการ
8. พ.ต.อ.(หญิง)ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง อนุกรรมการ
9. นางสาววารี แว่นแก้ว อนุกรรมการ
10. นางสาวรัชดา สิริภานุพงศ์ อนุกรรมการ
11. นางสาวชัชพร พินธุวัฒนะ อนุกรรมการ
12. นายยุทธนา สาโยชนกร อนุกรรมการ
13. นายอธิวัฒน์ โยอาศรี อนุกรรมการและเลขานุการ
14. นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template