ผลงานของสมาคม
ผลงานการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน
ลำดับ
วัน เดือน ปี
เรื่อง
สถานที่จัดสัมมนา
จำนวน
ผู้เข้ารับการสัมมนา

   41

 

   40
21-22 มี.ค. 2554
“เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน
1,754
   39
9 มี.ค. 2554
โครงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กับกรมบัญชีกลาง โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร 
150
   38
21 ม.ค. 2554
“การจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร 
354
   37
16-17 ก.ค. 2553
นวัตกรรมระบบ e-GP  และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
1.092
   36
19-20 มี.ค. 2553
มิติใหม่ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
948
   35
6-7 พ.ย. 2552
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบริหารพัสดุองค์รวมในโครงการไทยเข้มแข็ง โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
2,093
   34
24-25 ก.ค. 2552
"การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการบริหารงานพัสดุ" โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
33
24 มี.ค. 2543
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเอเซีย
2,079
32
21-22 ม.ค. 2543
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
1,289
31
15-16 ต.ค.2542
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 โรงแรมฌฆษะ ขอนแก่น
1,302
30
26 มี.ค. 2542
การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 โรงแรมเอเซีย
2,400
29
20 มี.ค. 2541
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โรงแรมเอเซีย
1,272
28
11-12 ก.ค.2540
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา
760
27
21 มี.ค. 2540
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ แก้ไขใหม่ โรงแรมเอเซีย
2,540
26
17-18 ม.ค.2540
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี
612
25
15-16 พ.ย.2539
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี
348
24
19-20 ก.ค. 2539
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
1,300
23
22 มี.ค. 2539
การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โรงแรมเอเซีย
1,450
22
24-25 ก.ย. 2538
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ห้องประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
771
21
25 มีงค. 2538
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ โรงแรมเอเซีย
1,250
20
10-11 ก.พ. 2538
การจัดทำแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การค้าจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
730
19
5-6 ส.ค. 2537
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 โรงแรมปทุมรัตน์ อุบลราชธานี
709
18
25 มี.ค. 2537
เทคนิคในการใช้ระเบียบพัสดุ โรงแรมเอเซีย
1,907
17
14-15 ม.ค.2537
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี
959
16
15-16 ต.ค.2536
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
925
15
11-12 มิ.ย. 2536
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ โรงแรมดุสิต เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา
974
14
20 มี.ค. 2535
แนวทางการบริหารพัสดุตามระเบียบใหม่ โรงแรมเอเซีย
1,800
13
22 มี.ค. 2534
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ โรงแรมเอเซีย
1,500
12
18-19 ม.ค.2534
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี
600
11
27 ม.ค. 2532
มาตรฐานและราคากลางพัสดุ โรงแรมบางกอกพาเลส
1,500
10
22 ม.ค. 2531
สมควรมีหน่วยงานกลางเพื่อการบริหารพัสดุหรือไม่ โรงแรมเอเซีย
1,800
9
19 ธ.ค. 2529
วิธีการบริหารพัสดุเพื่อประหยัดงบประมาณ โรงแรมเอเซีย
1,800
8
20 ธ.ค. 2528
การบริหารพัสดุกับหัวหน้าหน่วยงาน โรงแรมเอเซีย
1,750
7
7 ธ.ค. 2527
การบริหารพัสดุของภาครัฐกับภาคเอกชน โรงแรมเอเซีย
1,800
6
9 ธ.ค. 2526
ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ โรงแรมบางกอกพาเลส
500
5
9 ธ.ค. 2525
การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุ โรงแรมบางกอกพาเลส
1,400
4
9 ธ.ค. 2524
การจัดหาในระดับจังหวัดและปัญหาในทางปฏิบัติ โรงแรมอินทรา
800
3
12 ธ.ค. 2523
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 และข้อเสนอแนะ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี
1,400
2
24 ก.พ. 2522
การประชุมทางวิชาการเกียวกับระเบียบการพัสดุฯ พ.ศ.2521 ห้องสำนักงาน ป.ป.ป.
500
1
14-15 เม.ย.2520
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล
500


เพชรพัสดุ 59 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 13:07 น.

Untitled-1 copy

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:12 น. )
 
รายละเอียดกำหนดการเพชรพัสดุ 59 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2016 เวลา 11:09 น.

กำหนดการพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ"และประกาศเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช 2559

คลิ๊กตรงนี้ดูรายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 13:32 น. )
 
เพชรพัสดุ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016 เวลา 10:23 น.

new iconรายละเอียดการคัดเลือก"เพชรพัสดุ ประจำปี 2559"

ติดต่อสอบถามได้ที่

นายวัลลภ  ภักดีสุข - นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

081 829 6173

นายยงยุทธ  ชุมสุทธา - รองประธานอนุกรรมการ ฯ ด้านปฏิบัติการ

081 807 2460

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2016 เวลา 13:32 น. )
 
รับมอบเงินธนาคารออมสิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 14:26 น.

Untitled-2

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2017 เวลา 14:58 น. )
 
รับมอบเงินธนาคารออมสิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 14:26 น.

DSC00012

ธนาคารออมสิน ยินดีร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์จุลสารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 200,000 บาทถ้วน

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker
Designed by Education Joomla template